Våra etiska regler

Etiska regler för Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, http://www.kroppsterapeuterna.se

Kroppsterapeuterna är ett ideellt yrkesförbund som organiserar massörer, zonterapeuter, kinesiologer, akupressörer, aromaterapeuter, shiatsuterapeuter och spaterapeuter.
Förbundets medlemmar är välutbildade, följer branschens etiska regler och innehar en patient- och ansvarsförsäkring. De drygt 4000 medlemmarna utför årligen cirka tre miljoner behandlingar. När man som kinesiolog och terapeut arbetar med och behandlar andra människor är det oerhört viktigt att man följer grundläggande etiska regler (som egentligen borde vara fullständigt självklara).
Följande etiska regler gäller för alla medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

ETISKA REGLER FÖR KROPPSTERAPEUTER

Den som arbetar med ett yrke där man ger människor vård och hjälp har en ansvarsfull uppgift.
Det krävs goda kunskaper och en vilja att följa de etiska riktlinjer som har varit normgivande sedan långt tillbaks i tiden.
En yrkesverksam kroppsterapeut som är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, förbinder sig att iaktta följande etiska regler och att inte delta i verksamhet där han/hon saknar frihet att handla efter dessa.
•Terapeuten ska i sin gärning låta sig ledas av människokärlekens och hederns bud och hans främsta mål ska vara patientens hälsa.
•Terapeutens förhållande till sin patient får inte påverkas av livsåskådning, nationalitet, politisk åsikt, eller samhällsställning.
•Terapeuten får inte göra sin auktoritet gällande så att han inkräktar på patientens rätt att bestämma över sig själv.
•Terapeuten ska iaktta tystlåtenhet om varje patient som rådfrågar honom eller kommer under hans vård, såvida inte patientens väl äventyras här.
•Terapeuten får inte låta sig påverkas av otillbörlig förvärvsbegär. Han ska utföra endast den undersökning som han finner berättigad. Han ska anpassa sitt arvode till prestationens art och omfattning.
•Terapeutens marknadsföring ska vara vederhäftig och till innehåll saklig och korrekt. Den får varken till form eller innehåll vara sådan att den kan misskreditera andra terapeuter.
•Terapeuten får inte framställa sig som skickligare än sina kollegor. [Källa och referens: http://www.kroppsterapeuterna.se/bli_medlem/etik.html]